GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN

rp_9B7-trongcho.jpg

Ngày đăng: 19/08/2016 | Lượt xem: 65

rp_9B7-trongcho.jpg

[11/07/2014 15:42:14] Ngày 11/7/2014, t?i Thành ph? H? Chí Minh, di?n ra khai m?c Tri?n lãm B?t d?ng s?n nam 2014 v?i ch? d? “Giao d?ch Nhà – Ð?t trên du?i 1 t? d?ng” do Hi?p h?i B?t d?ng s?n Vi?t Nam ph?i h?p cùng Hi?p h?i Doanh nghi?p TP. H? Chí Minh t? ch?c. G?n 100 gian hàng c?a các doanh nghi?p b?t d?ng s?n và ngân hàng tham gia gi?i thi?u 40 s?n ph?m g?m: Nhà ? xã h?i, nhà d?t d? án, can h?, nhà d?t riêng l? có giá trên du?i 1 t? d?ng t?i Qu?n 9, Th? Ð?c, Nhà Bè, Hóc Môn, Qu?n 12 (TP.H? Chí Minh) và các t?nh lân c?n nhu Bình Duong, Long An cùng v?i các d?ch v? v? ngân hàng. Trong ?nh: Khách tham quan tri?n lãm. ?nh: Thanh Vu – TTXVN

VỀ ĐẦU TRANG